Equity Advisory Committee

The Equity Advisory Committee (EAC) will work with the agency to co-create products as part of the Regional Equity Strategy as well as advise PSRC committees and policy boards on policies and programs with an equity lens. PSRC is now seeking applications for people who would become part of this committee! See the dropdowns at the bottom of this page for information on how to apply.

Upcoming Meeting

Thursday, November 4
5:30 - 7:30 pm
Virtual Meeting

Learn More and Apply!

English

简体中文 | Chinese Simplified

平等顾问委员会(EAC)将与机构合作共同创造产品,以此作为区域平等战略的一部分,并以平等的视角为PSRC委员会和政策理事会提供政策和计划的相关建议。

 

中国传统的 | Chinese Traditional

公平諮詢委員會 (EAC) 將與機构合作,作為區域公平戰畧的一部分共同創建產品,並就從公平的視角出發,向普吉特灣地區理事會和政策常務理事會提供關於政策和計劃的建議。

 

Soomaali | Somali

Guddiga La-talinta Sinnaanta (EAC) waxay la shaqeyn doontaa hay'adda si ay u wada-abuuraan alaabooyin qayb ka ah Istaraatiijiyadda Sinnaanta Gobollada iyo sidoo kale inay kula taliyaan guddiyada PSRC iyo guddiyada siyaasadda ee ku saabsan siyaasadaha iyo barnaamijyada muraayadda u ah sinnaanta.

 

Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo

Shaacinta Qabashada Codsiyada

Dalab 

Istaraatiijiyada Gobolka ee Sinaanta Qorshaha Shaqada 

Español | Spanish

El Comité consultivo de equidad (EAC, por su sigla en inglés) trabajará con la agencia para crear productos de manera conjunta como parte de la Estrategia de equidad regional además de asesorar a los comités del PSRC y a las juntas de políticas sobre políticas y programas bajo una perspectiva de equidad. 

 

Tiếng việt | Vietnamese

Ủy Ban Cố Vấn về Bình Đẳng (EAC) sẽ phối hợp với cơ quan PSRC để cùng tạo ra các sản phẩm trong khuôn khổ hoạt động của Chiến Lược Bình Đẳng Khu Vực, cũng như tư vấn cho các ủy ban và ban chính sách của PSRC về các chính sách và chương trình thông qua lăng kính về sự bình đẳng.